GDPR

SIA NORDE privātuma un datu glabāšanas politika

I. Vispārīgie noteikumi

Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā mēs ieviešam jaunu privātuma un datu glabāšanas politiku, lai nodrošinātu lielāku mūsu klientu personas datu apstrādes principu pārredzamību.

Mūsu privātuma politika izklāsta veidus, kādā apstrādājam personas datus, sniedzot pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem klientiem.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Norde”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003242722, juridiskā adrese Rīgā, Skanstes iela 31a, LV-1013 (turpmāk – Uzņēmums).
 2. 2. Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@norde.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, varat uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

III. Dokumentu piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu
  • dentifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods, dzimšanas datums, pase (lūgt uzrādīt);
  • kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese;;
  • finanšu dati, piemēram, mēneša alga un citi regulārie vai neregulārie ienākumi, finanšu saistības, ienākumu avots (līdzekļi);
  • informācija par ģimeni, piemēram, ģimenes stāvoklis, apgādājamās personas un/vai ģimenes locekļi (šī informācija var būt nepieciešam gadījumā, lai risinātu jautājumu, kas saistīts ar līzinga finansējuma piešķiršanu);
  • citi dati - videonovērošanas dati un balss ierakstu dati;
 2. Mēs neapstrādājam sensitīvus datus, kas attiecas uz jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai īpašos gadījumos, kad, piemēram, jūs šos datus atklājat, izmantojot Pakalpojumus.
 3. Šo Dokumentu piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • - fiziskajām personām – Klientiem, kuri saņem Uzņēmuma pakalpojumu (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientu kontaktpersonas) saņem vai nodod Uzņēmumam jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).
 4. Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, VDAR un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 3
 5. Dokuments attiecināms uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un / vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājas lapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski).

IV.Personas datu apstrādes nolūki

 1. Uzņēmums apstrādā personas datus, lai nodrošinātu Uzņēmumā noteikto funkciju veikšanu:
  1. klienta identificēšanai;
  2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  3. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
  4. nodrošinot pakalpojumu trešās personas uzdevumā, lai izpildītu trešās personas noteiktās prasības, par kurām Klients ir informēts (piemēram, videonovērošana, audio ieraksts);
  5. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai (ja saņemta klienta piekrišana);
  6. klientu apkalpošanai;
  7. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  8. norēķinu administrēšanai;
  9. citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.
  10. citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.
 2. Uzņēmuma likumīgās (leģitīmās) intereses ir (ievērojot datu subjekta lūgumu):
  1. veikt komercdarbību;
  2. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai pakalpojumu sniegšanas procesā, ja tas ir nepieciešams;
  3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
  4. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
  5. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Uzņēmumu, interneta mājas lapās;
  6. analizēt Uzņēmuma mājaslapu, interneta vietnes darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  7. veikt darbības klientu piesaistei un noturēšanai;
  8. reklamēt savus pakalpojumus, produktus nosūtot komerciālus paziņojumus;
  9. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
  10. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, pakalpojumu sniegšanas piegādes efektivitāti;
  11. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  12. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  13. informēt sabiedrību par savu darbību. 4

V. Personas datu apstrāde

 1. Uzņēmums apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Uzņēmums var pilnvarot savus sadarbības partnerus, ar kuriem Uzņēmums ir noslēdzis atsevišķu līgumu veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Uzņēmuma sadarbības partneri apstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Uzņēmuma sadarbības partneri ir uzskatāmi par Uzņēmuma datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Uzņēmumam ir tiesības nodot sadarbības partneriem šos darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 3. Uzņēmuma sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Uzņēmuma prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Uzņēmuma uzdevumā.

VI. Personas datu aizsardzība

 1. Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

VII. Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Uzņēmums neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, klients vēlas izmantot automašīnas līzinga finansēšanas iespējas. Šajā gadījumā dati tiks nodoti bankām)
  2. ja klients skaidri un nepārprotami piekrīt datu nodošanai;
  3. ja tas tiek paredzēts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

VIII. Personas datu glabāšanas ilgums

Mērķi Datu glabāšana
Piedāvājuma precizēšana attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas jūs interesē. Ne ilgāk kā 5 gadus pēc mūsu līgumattiecību beigām. Ja ticis izteikts piedāvājums, bet līgumiskas attiecības nav noslēgtas – 3 gadus pēc piedāvvai arī, ja 5 neesiet nodibinājis nekādas līgumiskas attiecības ar mums pēc piedāvājuma, 3 gadus pēc piedāvājuma izsniegšanas.
Atbildēšana uz jebkādu citu Jūsu iesniegtu pieprasījumu Ne ilgāk kā 5 gadus pēc mūsu līgumattiecību beigām, vai arī, ja neesat nodibinājis nekādas līgumiskas attiecības ar mums, 3 gadus pēc tam, kad sniegta atbilde uz jūsu iesniegumu
Informācijas nosūtīšana saistībā ar transportlīdzekļiem un pakalpojumiem Ne ilgāk kā 5 gadus pēc mūsu līgumattiecību beigām.
Mūsu reklāmas darbību rezultātu mērīšana Ne ilgāk kā 5 gadus pēc mūsu līgumattiecību beigām, vai arī, ja neesat nodibinājis nekādas līgumiskas attiecības ar mums, 3 gadus pēc tam, kad sniedzām Jums piedāvājumu.
Klientu apmierinātības aptaujas Kamēr tiek veikta aptauja.
Personalizētu piedāvājumu sūtīšana. Ne ilgāk kā 5 gadus pēc tam, kad beidzies līgums/izteikta piekrišana vai atjaunota piekrišana līgumattiecībām un ne ilgāk kā 3 gadus pēc piedāvājuma/ pēc tam, kad izteikta piekrišana vai atjaunota piekrišana, ja Jūs nenodibinājāt līgumattiecības.

IX. Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt no Uzņēmuma piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Uzņēmumam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Uzņēmuma pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē Uzņēmuma birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  • Parakstot un atsūtot pa pastu.
 4. Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Uzņēmums pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. Uzņēmums atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē. 6
 6. Uzņēmums nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties Nissan Automotive Europe (NAE) e-pasts dpo@nissan-europe.com vai Nissan Nordic Europe Oy latvia@nissan-services.eu.

X. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšana, individuāli sagatavoti piedāvājumi u.c.), var dot aizpildot Personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu, e-pastā, kā arī rakstveidā klātienē.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

XI. Saziņa ar klientu

 1. Uzņēmums veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Uzņēmums veic uz noslēgtā līguma, vienošanās (rakstiski, mutiski) pamata.

XII. Videonovērošana un sarunu ierakstīšana

 1. Videonovērošanas mērķis ir Uzņēmuma, apmeklētāju, pilnvaroto personu drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu apzināšana un novērošana, kā arī fiksēt prettiesiska nodarījuma izdarīšanas faktu, identificēt iespējamo likumpārkāpēju (nodrošinot pierādījumu tiesiskumu).
 2. Videonovērošana tiek veikta Uzņēmuma telpās (Skanstes iela 31a, Rīga, LV-) un tai pieguļošajā teritorijā. Pie ieejas ēkās, kur notiek videonovērošana, tiek izvietota brīdinājuma zīme (uzlīme).
 3. Videonovērošanas dati tiek glabāti vienu gadu.
 4. Uzņēmumā tiek veikta sarunu ierakstīšana, lai nodrošinātu kvalitāti. Iegūtie sarunu rezultāti konflikta situāciju gadījumā, var tikt izmantoti, lai analizētu notikušo sarunu un nodrošinātu vislabāko pakalpojumu, servisa kvalitāti.
 5. Uzņēmumā veikto sarunu ieraksti tiek glabāti vienu gadu.

XIII. Citi noteikumi

 1. Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus šajā Dokumentā, padarot pieejamu klientam tā aktuālo versiju Uzņēmuma mājas lapā.
 2. Uzņēmums saglabā Dokumenta iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Uzņēmuma mājaslapā.